Dla przedsiębiorców

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz wiedzy z zakresu prawa imigracyjnego udało nam się wypracować wysoki standard usług prawnych skierowanych do przedsiębiorców zagranicznych oraz podmiotów zatrudniających cudzoziemców na terytorium Polski.

Zdajemy sobie sprawę jak ważne przy prowadzeniu własnej działalności jest zaufanie oraz poczucie, że wszystkie aspekty prowadzenia przedsiębiorstwa zostały powierzone profesjonalistom. Wierzymy, że zapewniając kompleksowe usługi z zakresu prawa handlowego i imigracyjnego jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w określonych formach, do których zaliczają się: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a więc na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), posiadają wyłącznie cudzoziemcy, którzy uzyskali:

 • Kartę Polaka,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku ze studiami lub w związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem Polski,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jeżeli działalność gospodarcza spełnia określone w ustawie wymogi, cudzoziemiec może ubiegać się na tej podstawie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zezwolenie na pracę

Podstawowym dokumentem upoważniającym cudzoziemców do wykonywania pracy na terenie Polski jest zezwolenie na pracę. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę do właściwego Urzędu Wojewódzkiego może złożyć pracodawca. Ma on obowiązek załączyć do wniosku informacje od właściwego miejscowo Powiatowego Urzędu Pracy o braku możliwości zatrudnienia na dane stanowisko innej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji zorganizowanej przez PUP (tzw. test rynku pracy).

Należy pamiętać, że zezwolenie na pracę uprawnia jedynie do świadczenia pracy na rzecz określonego w nim pracodawcy. Aby legalnie podjąć pracę w Polsce cudzoziemcy muszą posiadać również ważną wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy przez cudzoziemca pracodawca ma obowiązek sprawdzić dokumenty pobytowe  cudzoziemca oraz przechowywać kserokopię tych dokumentów przez cały okres wykonywania pracy. Dodatkowo na pracodawcy zatrudniającym obcokrajowców ciąży szereg obowiązków określonych w ustawie, których nieprzestrzeganie może mieć poważne konsekwencje w postaci grzywny lub odmowy wydania kolejnego zezwolenia na pracę.

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie obcokrajowców jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem, po które sięga coraz więcej pracodawców. Pomagamy naszym Klientom interpretować obowiązują przepisy i wprowadzać odpowiednie rozwiązania w ich przedsiębiorstwach. Mamy świadomość, że tylko prawidłowe i staranne przeprowadzenie tych procedur pozwoli pracodawcom oraz pracownikom uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową jest nowym typem zezwolenia na pracę, wprowadzonym ostatnią nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1 stycznia 2018 roku pracodawcy mogą powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową wszystkim cudzoziemcom pochodzącym spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ten typ zezwolenia wydawany jest przez starostów dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz przy wykonywaniu działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcy mogą wykonywać pracę przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy – procedura uproszczona

W niektórych przypadkach powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Możliwość zastosowania tzw. uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Procedura uproszczona polega na możliwości zatrudnienia obywateli wskazanych państw po zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i zawarciu z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji cudzoziemiec może wykonywać pracę przez okres 6 miesięcy w ciągu roku.

Od 1 stycznia 2018 roku wniosek o wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlega opłacie w wysokości 30 zł.

Co oferujemy

 • kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców
 • pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej i jej rejestracji
 • ocenę sytuacji prawnej i dobór odpowiednich rozwiązań
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi
 • pomoc w uporządkowaniu stosunków pracowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających cudzoziemców

Napisz do nas w swojej sprawie

Dane kontaktowe

Szczegóły sprawy (opcjonalnie)

Osoba kontaktowa

Patrycja Franciszczak Aplikant Adwokacki tel.+48 61 222 44 30
Kancelaria Henclewski&Wyjatek © 2007-2016
Adwokaci Twojego Biznesu
Łączna suma ubezpieczenia wspólników kancelarii wynosi 2.000.000 euro