Sprawy rodzinne

Coraz więcej osób, które zdecydowały się na przyjazd do Polski ze względów turystycznych lub ekonomicznych, postanawia osiedlić się w naszym kraju na stałe.

Zawarcie związku małżeńskiego w Polsce lub za granicą, czy też legalizacja pobytu członków rodziny, wiążą się z dopełnieniem wielu formalności. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapewniamy kompleksową obsługę prawną w tym zakresie.

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński w Polsce, mają obowiązek przedstawić w Urzędzie Stanu Cywilnego następujące dokumenty:

  • akt urodzenia (w przypadku dokumentów wydanych przez inne państwo dokumenty należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski),
  • ważny dokument tożsamości (paszport lub karta pobytu),
  • zaświadczenie wydane przez władze państwa pochodzenia cudzoziemca, poświadczające zdolność do zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem ojczystym.

Zawarcie związku małżeńskiego za granicą

Jako małżonek obywatela polskiego cudzoziemiec nie nabywa automatycznie prawa pobytu. W celu legalizacji pobytu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Małżonkowie obywateli polskich korzystają

z uproszczonej procedury legalizacji pobytu. Mogą również złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w przypadku, gdy ich pobyt na terytorium Polski był dotychczas nieuregulowany.

W toku postępowania o zezwolenie na pobyt Wojewoda zbada, czy małżeństwo nie zostało zawarte jedynie w celu legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami. Poza legalnym pobytem w Polsce oraz możliwością podróżowania do państw strefy Schengen, zezwolenie to uprawnia również do podjęcia w Polsce pracy bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia. Umożliwia też prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w stosunku do obywateli polskich.

Zezwolenie na pobyt na podstawie zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Polski

Jako małżonek obywatela polskiego cudzoziemiec nie nabywa automatycznie prawa pobytu. W celu legalizacji pobytu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Małżonkowie obywateli polskich korzystają

z uproszczonej procedury legalizacji pobytu. Mogą również złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w przypadku, gdy ich pobyt na terytorium Polski był dotychczas nieuregulowany.

W toku postępowania o zezwolenie na pobyt Wojewoda zbada, czy małżeństwo nie zostało zawarte jedynie w celu legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami. Poza legalnym pobytem w Polsce oraz możliwością podróżowania do państw strefy Schengen, zezwolenie to uprawnia również do podjęcia w Polsce pracy bez konieczności uzyskiwania odrębnego zezwolenia. Umożliwia też prowadzenie działalności gospodarczej na takich samych zasadach, jakie obowiązują w stosunku do obywateli polskich.

Ochrona życia rodzinnego

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gwarantuje prawo do ochrony życia rodzinnego nie tylko osobom pozostającym w formalnych związkach małżeńskich. Ochrona ta rozciąga się również na partnerów w nieformalnych związkach, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby sprawujące opiekę nad członkiem rodziny. Obowiązek poszanowania życia rodzinnego może stanowić podstawę do kwestionowania decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia oraz do legalizacji pobytu cudzoziemca na terytorium Polski. Ochrona więzi rodzinnych, w wyjątkowych przypadkach, może także stanowić podstawę do zalegalizowania pobytu osoby, która dotychczas przebywała na terytorium Polski nielegalnie.

Co oferujemy

  • kompleksową obsługę prawną we wszelkich sprawach związanych legalizacją pobytu członków rodziny cudzoziemców,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce oraz za granicą (legalizacja dokumentów, klauzula apostille, zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego),
  • reprezentację w postępowaniach przed Wojewodą oraz innymi organami administracyjnymi,
  • obsługę prawną w języku angielskim

Napisz do nas w swojej sprawie

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa

Patrycja Franciszczak Aplikant Adwokacki tel.+48 61 222 44 30
Kancelaria Henclewski&Wyjatek © 2007-2016
Adwokaci Twojego Biznesu
Łączna suma ubezpieczenia wspólników kancelarii wynosi 2.000.000 euro