Przyjazd i legalny pobyt w Polsce

Zasady i warunki wjazdu oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Polski są uzależnione od indywidualnej sytuacji pobytowej każdej osoby. Ich prawidłowa wykładnia oraz stosowanie jest niezwykle istotne z uwagi na odpowiedzialność karną, na którą narażają się osoby przekraczające granicę lub przebywający na terenie Polski i innych państw strefy Schengen wbrew zasadom wynikającym z obowiązujących przepisów.

Poza odpowiedzialnością karną, nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów może spowodować wszczęcie postępowania w sprawie wydalenia lub zobowiązania cudzoziemca do powrotu do kraju jego pochodzenia i orzeczenia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw obszaru Schengen.

Naszym celem jest pomoc w interpretacji i prawidłowym stosowaniu obowiązujących przepisów. Zapewniamy doradztwo w zakresie postępowań w sprawach wizowych, pomoc przy sporządzaniu wniosków oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów władzy publicznej.

Wizy

Wiza jest dokumentem upoważniającym do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium Polski (wiza krajowa) lub strefy Schengen (wiza Schengen).

Wizę należy uzyskać przed przekroczeniem polskiej granicy w Konsulacie RP. Może ona zostać wydana w różnych  celach, m. in. turystycznych, wykonywania pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od celu pobytu na terytorium Polski, różnić się będą dokumenty, które należy załączyć do wniosku wizowego.

W przypadku odmowy wydania wizy przez Konsula, wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy również pamiętać, że uzyskanie negatywnej decyzji nie stoi na przeszkodzie złożeniu kolejnego wniosku o udzielenie wizy.

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie jest dokumentem potwierdzającym, że zapraszający zobowiązuje się pokryć koszty związane z pobytem cudzoziemca na terenie Polski.

Dokument ten potwierdza, że cudzoziemiec jest w stanie pokryć koszty związane z planowanym pobytem oraz koszty podróży powrotnej do państwa jego pochodzenia. Może on stanowić załącznik do wniosku wizowego.

Osoba zapraszająca cudzoziemca powinna udokumentować posiadanie środków w odpowiedniej wysokości i złożyć wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę.

Osoba zapraszająca cudzoziemca powinna udokumentować posiadanie środków w odpowiedniej wysokości i złożyć wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę.

Pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy jest dokumentem upoważniającym do legalnego pobytu na terytorium Polski. Może ono zostać wydane ze względu na okoliczności, które uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce trwający dłużej niż 3 miesiące.

Wymagania jakie należy spełnić przy ubieganiu się o zezwolenie są zróżnicowane w zależności od celu pobytu. Wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Od dnia złożenia prawidłowego wniosku w odpowiednim terminie pobyt cudzoziemca na terytorium Polski jest legalny do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia.

Zezwolenie może zostać udzielone maksymalnie na okres 3 lat. Po jego uzyskaniu wydana zostanie karta pobytu. Na jej podstawie cudzoziemiec może swobodnie podróżować również do innych państw strefy Schengen na okres do 3 miesięcy w ciągu kolejnych 180 dni.

Pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest uprawnieniem do pobytu na terytorium Polski wydawanym bezterminowo.

Wymagania związane z jego uzyskaniem są jednak zdecydowanie trudniejsze do spełnienia w porównaniu z tymi, które należy spełnić w celu uzyskania zezwoleniem na pobyt czasowy. Najczęściej warunkiem uzyskania zezwolenia na pobyt stały jest wcześniejsze posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy oraz pozostawanie w Polsce na jego podstawie przez określny ustawowo czas.

Po uzyskaniu zezwolenia wydawana jest karta pobytu, której okres ważności wynosi 10 lat. Po jego upływie nie jest jednak konieczne złożenie ponownego wniosku o udzielenie zezwolenia, a jedynie wniosku o wymianę karty pobytu.

Co oferujemy

  • analizę sytuacji prawnej i dobór odpowiednich rozwiązań
  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi
  • obsługę prawną w języku angielskim

Napisz do nas w swojej sprawie

Dane kontaktowe

Szczegóły sprawy (opcjonalnie)

Osoba kontaktowa

Patrycja Franciszczak Aplikant Adwokacki tel.+48 61 222 44 30
Kancelaria Henclewski&Wyjatek © 2007-2016
Adwokaci Twojego Biznesu
Łączna suma ubezpieczenia wspólników kancelarii wynosi 2.000.000 euro