Praca w Polsce

Zasadą na gruncie przepisów polskiego prawa jest wykonywanie przez cudzoziemców pracy zarobkowej na podstawie zezwolenia na pracę. Regulacje związane z tym zagadnieniem przewidują wiele ograniczeń.

Jednocześnie określają one również sytuacje, w których posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę nie jest konieczne lub takie, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi może nastąpić przy zastosowaniu procedury uproszczonej. 

Przepisy prawa przewidują wiele obowiązków oraz negatywnych konsekwencji ich niedopełnienia zarówno po stronie pracodawcy jak i osoby, której powierzono wykonywanie pracy w nielegalny sposób. Istotne jest, aby pamiętać, że legalne wykonywanie pracy na terytorium Polski jest zawsze związane z posiadaniem odpowiedniego tytułu pobytowego. Każdy przypadek powierzenia pracy cudzoziemcowi powinien być dokładnie przeanalizowany pod kątem posiadania odpowiedniego uprawnienia do pracy oraz legalności pobytu.

Zezwolenie na pracę

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pracę składa pracodawca. Przed złożeniem wniosku powinien on uzyskać informację od Powiatowego Urzędu Pracy o braku możliwości zatrudnienia na dane stanowisko innej osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej przez PUP (tzw. test rynku pracy). Zezwolenie na pracę może zostać udzielone na okres maksymalnie 3 lat.

W zezwoleniu na pracę określa się pracodawcę, stanowisko lub rodzaj pracy, której wykonywanie powierza się cudzoziemcowi, wymiar czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz okres ważności zezwolenia. Wykonywanie pracy na innych warunkach, niż określone w zezwoleniu, jest zabronione i może stanowić podstawę do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Pracodawca może zmienić jedynie warunki finansowe i podwyższyć wynagrodzenie za pracę. W przypadku zmiany innych okoliczności konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia.

Uzyskanie zezwolenia na pracę nie jest jednoznaczne z uprawnieniem do wjazdu na terytorium RP. Cudzoziemiec ma obowiązek uzyskać odpowiedni tytuł pobytowy uprawniający do wjazdu i pobytu w Polsce. Dokument ten należy okazać pracodawcy, który zobowiązany jest do przechowywania jego kopii przez cały okres zatrudniania cudzoziemca.

Od 1 maja 2014 roku cudzoziemcy mają możliwość uzyskania tytułu pobytowego i zezwolenia na pracę w ramach jednego postępowania administracyjnego (jednolite zezwolenie na pobyt i pracę).

Wiza w celu wykonywania pracy

W celu podjęcia legalnej pracy w Polsce, poza odpowiednim zezwoleniem na pracę, cudzoziemiec zobowiązany jest do uzyskania tytułu pobytowego (wizy) uprawniającego go do wykonywania pracy.

Do wniosku wizowego cudzoziemiec obowiązany jest załączyć otrzymane wcześniej od pracodawcy zezwolenie na pracę lub pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Wiza w celu wykonywania pracy wydawana jest na okres pobytu odpowiadający okresowi wskazanemu w zezwoleniu.

W przypadku odmowy wydania wizy wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten składa się do tego samego organu, który wydał decyzję o odmowie. Należy również pamiętać, że uzyskanie negatywnej decyzji nie stoi na przeszkodzie złożeniu kolejnego wniosku.

Praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – procedura uproszczona

Możliwość powierzenia wykonywania pracy na podstawie oświadczenia dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Procedura uproszczona polega na możliwości zatrudnienia obywateli wskazanych wyżej państw bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz bez przeprowadzania testu rynku pracy. Pracodawca obowiązany jest jednak przed powierzeniem wykonywania pracy cudzoziemcowi zarejestrować we właściwym miejscowo Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i zawarciu z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji cudzoziemiec może wykonywać pracę przez okres 6 miesięcy w ciągu roku.

Zezwolenie na pracę sezonową

Zezwolenie na pracę sezonową jest nowym typem zezwolenia na pracę, wprowadzonym ostatnią nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od 1 stycznia 2018 roku pracodawcy mogą powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom pochodzącym spoza obszaru Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Ten typ zezwolenia wydawany jest przez starostów dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcy mogą wykonywać pracę przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Co oferujemy

  • pomoc przy procedurze wizowej oraz procedurze odwoławczej
  • kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców
  • ocenę sytuacji prawnej i dobór odpowiednich rozwiązań
  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej
  • reprezentowanie przed sądami powszechnym

Napisz do nas w swojej sprawie

Dane kontaktowe

Szczegóły sprawy (opcjonalnie)

Osoba kontaktowa

Patrycja Franciszczak Aplikant Adwokacki tel.+48 61 222 44 30
Kancelaria Henclewski&Wyjatek © 2007-2016
Adwokaci Twojego Biznesu
Łączna suma ubezpieczenia wspólników kancelarii wynosi 2.000.000 euro