Obywatelstwo Polskie

W dobie swobodnego przepływu osób coraz częściej mamy do czynienia ze zjawiskiem naturalizacji cudzoziemców, którzy z różnych przyczyn przybyli i osiedlili się w Polsce. Naturalizacja polega na umożliwieniu cudzoziemcom uzyskania obywatelstwa polskiego, przy spełnieniu ustawowo określonych warunków.

Zapewniamy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w postępowaniach administracyjnych w tym zakresie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą lub mają Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poniższego formularza lub pod adresem biuro@henclewskiwyjatek.pl

Uznanie za obywatela

Uznanie za obywatela polskiego może nastąpić na wniosek cudzoziemca, po spełnieniu określonych ustawowo warunków. Dotyczą one w szczególności znajomości języka polskiego i okresu legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Nadanie obywatelstwa

Nadanie obywatelstwa polskiego należy do kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o nadanie obywatelstwa może złożyć każdy cudzoziemiec, niezależnie od tego, czy posiada stałe miejsce zamieszkania, pracę i stabilne źródłu dochodu. Nie jest również wymagana znajomość języka polskiego. Decyzja Prezydenta RP w zakresie nadania obywatelstwa ma charakter uznaniowy, co oznacza, że Prezydent RP może wydać decyzję odmowną.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

To procedura, która umożliwia nabycie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom, którzy posiadali je w przeszłości i utracili je przed dniem 1 stycznia 1999 roku. Obywatelstwo polskie zostanie przywrócone po spełnieniu określonych warunków, na mocy decyzji administracyjnej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Jeżeli zachodzi wątpliwość co do posiadania przez daną osobę obywatelstwa polskiego, możliwe jest wszczęcie postępowania w sprawie potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Postepowanie toczy się przed właściwym miejscowo Wojewodą, jednak osoby zamieszkujące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą złożyć stosowny wniosek również za pośrednictwem Konsula RP.

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem wydawanym cudzoziemcom pochodzącym z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub Ukrainy, którzy zadeklarują przynależność do Narodu Polskiego, wykażą narodowość polską swoją lub przodków oraz przedstawią dokumenty potwierdzające swój związek z polskością.

Karta Polaka nie jest dokumentem przyznającym cudzoziemcowi obywatelstwo polskie, prawo czasowego czy stałego pobytu w Polsce. Nie uprawnia również do przekraczania granic bez konieczności uzyskiwania wizy. Wynika z niej jednak szereg innych uprawnień, wśród których do najważniejszych należą:

  • brak opłat za wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • brak opłat od wniosku o nadanie obywatelstwa oraz od wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  • możliwość pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • możliwość ubiegania się o środki finansowe przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;
  • możliwość korzystania z systemu oświaty na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Co oferujemy

  • analizę sytuacji prawnej cudzoziemca
  • sporządzenie i złożenie wniosków we wszystkich wskazanych powyżej sprawach
  • reprezentowanie wnioskodawcy w postępowaniu przed organami administracji publicznej
  • obsługę prawną w języku angielskim

Napisz do nas w swojej sprawie

Dane kontaktowe

Szczegóły sprawy (opcjonalnie)

Osoba kontaktowa

Patrycja Franciszczak Aplikant Adwokacki tel.+48 61 222 44 30
Kancelaria Henclewski&Wyjatek © 2007-2016
Adwokaci Twojego Biznesu
Łączna suma ubezpieczenia wspólników kancelarii wynosi 2.000.000 euro